50-019 Wrocław, ul. Piłsudskiego 91a | 51-152 Wrocław, ul. Piłsudskiego 49-51

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, Panią/Pana że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jako klienta jest Wre Nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „Spółka”, „Administrator”),
siedziba Administratora: ul. Piłsudskiego 91a, 50-019 Wrocław
Numer KRS: 0000767884, REGON: 382390120, NIP: 8971863216.

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Paweł Jarczak, adres do kontaktu: e-mail: [email protected]  .

2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane osobowe, w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo, adres nieruchomości oferenta, informację o ustroju majątkowym małżeńskim, NIP – niepotrzebne wykreślić) w celach (zaznaczyć):

 w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy pośrednictwa, w celu wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
Dane zebrane w toku zawierania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami są niezbędne do jej wykonania. Podanie zbieranych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
Dane zebrane w toku pierwszego kontaktu Administratora z Panią/Pana są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Pani/Pana żądanie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 ułatwienia wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez Administratora oraz ułatwienia zarządzania przedsiębiorstwem Administratora poprzez profilowanie Pani/Pana danych jako klienta Administratora z wykorzystaniem programu informatycznego Esti CRM, jak również generowania dopasowanych – do informacji i danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana – ofert;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższy sposób nie jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, natomiast może znacząco ułatwić wykonanie umowy, poprzez generowanie dopasowanych – do podanych przez Panią/Pana danych osobowych – ofert (operacja profilowania). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ten sposób odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 marketingu (reklamowania) usług świadczonych przez Administratora i podmioty z nim związane, nie tylko w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych służy celom marketingowych usług świadczonych przez Administratora, nie tylko usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ale także innych usług. Może Pani/Pan otrzymywać od nas oferty handlowe, różnego rodzaju rabaty na świadczone usługi, a także bony na usługi. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ten sposób odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 otrzymywania przez Panią/Pana Newslettera tworzonego przez Administratora,
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych spowoduje, iż będzie Pani/Pan mogła/mógł otrzymywać od nas informacje z branży obrotu nieruchomościami oraz innych branż powiązanych z nieruchomościami w postaci Newslettera, dzięki czemu będzie Pani/Pan mógł być na bieżąco zaznajomiony z rynkiem nieruchomości. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ten sposób odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy  (umowa inna niż umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), w celu wykonania umowy, ewentualnie w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
Dane zebrane w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
w formie pisemnej pod adresem ul. Piłsudskiego 91a, Wrocław 50-019
w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail [email protected]

4. Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu umowy pośrednictwa (np. poszczególni agenci/pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, inne biura nieruchomości), a także osoby zatrudnione przez Administratora (pracownicy/zleceniobiorcy).
Zebrane dane ujawnione mogą zostać także Pani/Pana potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Panią/Pana nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą Pani/Pan będzie zainteresowana/y, a także podmiotom będącym drugą stroną umowy dotyczącej nieruchomości (kupującemu albo sprzedającemu nieruchomość) lub prawa do nieruchomości zawieranej (np. w przypadku pośrednictwa w zawarciu umowy najmu nieruchomości). Ponadto dane te mogą zostać przekazane notariuszowi, w celu wykonania umowy.
W przypadku wyrażenia zgody na profilowanie Pani/Pana danych jako klienta Administratora z wykorzystaniem programu informatycznego oraz na generowanie dopasowanych – do informacji i danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana – ofert, Pani/Pana dane osobowe zostaną wprowadzone do systemu informatycznego Esti CRM, który zarządza ofertami nieruchomości (opis działania systemu).
W przypadku wyrażenia zgody na marketing usług świadczonych przez Administratora oraz przez inne podmioty, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione także podmiotom oferującym inne usługi niż usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, np. brokerowi ubezpieczeniowemu oferującemu usługi z zakresu doradztwa finansowego (finansowanie zakupu nieruchomości, kredyty konsolidacyjne) oraz doradcy kredytowemu oferującemu usługi z zakresie ubezpieczeń (ubezpieczenia majątku i OC).

5. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz do chwili wykonania umowy przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują Administratorowi żadne roszczenia. Dane mogą być przetwarzane przez czas dłuższy, jeżeli będzie to konieczne do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków o charakterze podatkowym lub sprawozdawczym, wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy udzieli nam Pani/Pan zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu ułatwienia wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez Administratora oraz ułatwienia zarządzania przedsiębiorstwem Administratora, lub w celu marketingu usług świadczonych przez Administratora i podmioty z nim związane, lub w celu otrzymywania przez Panią/Pana Newslettera tworzonego przez Administratora, każdorazowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jeden lub więcej wyżej wymienionych celów, lub w sytuacji ustania danego celu, który wymaga przetwarzania danych.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża Panią/Paan),
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji.
f) poinformowania Inspektora Ochrony Danych o wszelkich ewentualnych zdarzeniach dot. naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody/wszystkich zgód na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana jedna lub kilka zgód udzielonych odrębnie), ale cofnięcie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem zgodnie z prawem. Cofnięcie zgody/zgód może zostać dokonane w ten sam sposób, co udzielenie zgody/zgód.
Cofnięcie zgody możliwe jest ponadto:
w formie pisemnej, pisząc na adres: ul. Piłsudskiego 91a, Wrocław 50-019
w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.