Nie określony

169000.00 PLN

= SPRAWDŹ = Działka budowlana OLEŚNICZKA =

  • 900.00 m2
  • pokój
  • łazienka

Number ofery: 617998

Polecam Państwu na sprzedaż działkę budowlaną nr 294/10 zlokalizowaną w Oleśniczce gm. Długołęka. Całkowita powierzchnia oferowanej nieruchomości wynosi 900 m2. Grunt posiada służebność  przechodu i przejazdu przez dz. 294/2. 

W bezpośrednim sąsiedztwie dominuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Oferowana nieruchomość w MPZP oznaczona została jako grunty pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – MN.
UCHWAŁA NR XXII/434/2004 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 czerwca 2004 r.
Przeznaczenie gruntu wg MPZP:
Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa;
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wykluczeniem lokalizacji nowych obiektów hodowlanych o obsadzie
powyżej 4 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych),
c) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej wraz z istniejącymi obiektami hodowlanymi;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, do dwóch mieszkań w jednym budynku,
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
d) lokalizację usług nieuciążliwych,
e) lokalizację komunikacji wewnętrznej;
4) Zasady i standardy urządzania terenu:
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,
b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę,
dopuszcza się mansardy,
c) wysokość nowych budynków maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna jako poddasze
użytkowe), jednak nie więcej niż 10 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu,
d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 30 % powierzchni działki,
5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: przy wydzielaniu nowych działek budowlanych docelowa
powierzchnia działki mieszkaniowej powstałej na skutek podziału = min. 900m

MEDIA:
* dostęp do sieci wodociągowej
* ścieki – zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków
* dostęp do sieci energetycznej

LOKALIZACJA: pow. Wrocławski, gm. Długołęka, Oleśniczka dz. 294/10, 
– dojazd do Wrocławia – 22-25 km – 25-40 min

CENA – 169.000 zł

Nie czekaj zadzwoń TERAZ !
Krzysztof Drewniak – WREnieruchomności. ul Piłsudskiego 91a,
50-019 Wrocław
tel. 577-601-102

Podobne oferty