50-019 Wrocław, ul. Piłsudskiego 91a | 50-214 Wrocław, ul. Kaszubska 9c

Inwestycyjna działka przemysłowa 3 min od A4

ul. Fabryczna

Pietrzykowice

2 497 500,00PLN

499,50 PLN / m2

Najważniejsze informacje

Typ transakcji: sprzedaż
Typ nieruchomości: Działka (Przemysłowa)
Rynek: wtórny
Powierzchnia: 5 000,00 m2

Zdjęcia

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest działka o powierzchni 5000 m2 z możliwością prowadzenia działalności produkcyjnej oraz usługowej oraz opcją podziału na mniejsze działki.

Lokalizacja: Gmina Kąty Wrocławskie - 3,5 km do S8.

Media:
Przyłącze elektryczne - doprowadzony do działki
Gaz - przyłącze 
Woda - w drodze, kilka metrów do granicy działki
Kanalizacja - w graniach działki
Telekomunikacja - w pasie ZI

WYTYCZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

- powierzchnia zabudowy- nie większa niż 35% powierzchni działki,
- minimum 45% powierzchni działki pozostawić jako powierzchnię biologicznie
czynną,
- pas odbudowy biologicznej wzdłuż rowu melioracyjnego o szerokości min. 3m oraz pas zieleni izolacyjnej przy drodze min. 5m szerokości z dopuszczeniem infrastruktury technicznej.
- lokalizację zabudowy należy uzgadniać z właściwymi organami wojskowymi,

Dopuszcza się lokalizację: 
- obiektów przemysłowych, magazynowych i składowych wraz z częścią socjalną i biurową dla potrzeb działalności, wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
- obiektów usługowych związanych z handlem hurtowym o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 1000 m2, 
- urządzeń technicznych związanych z usługami i z produkcją (kotłownie, stacje transformatorowe, tymczasowe zbiorniki na ścieki bytowe lub lokalne oczyszczalnie ścieków),
- place manewrowe i parkingi na terenie własnym inwestora w ilości odpowiedniej do
prowadzonej działalności,

Dopuszcza się: podział terenu na działki o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, z
zapewnieniem odpowiedniego dojazdu do każdej działki.
Nie dopuszcza się: lokalizacji budynków wysokich i wysokościowych w rozumieniu prawa budowlanego.

Zapraszam do kontaktu po więcej szczegółów - +48 577 277 999 - Jacek Kasprzak

WRE Nieruchomości
ul. Piłsudskiego 91A
50-019 Wrocław
NIP: 897 18 63 216

Uwaga! Prezentowane w serwisie oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

---

The subject of sale is an  plot of land with an area of ​​5,000 m2 with the possibility of production and service activities and the option of dividing into smaller plots.

Location: Kąty Wrocławskie area

Media:
Electrical connection - connected to the plot border
Gas - gas pipeline on the way
Water - on the way, a few meters to the plot border
Sewerage - on the way, a few meters to the plot border

GUIDELINES FOR THE LOCAL DEVELOPMENT PLAN:
- building area - not more than 35% of the plot area,
- at least 45% of the plot area should be left as a active biological surface,
- biological reconstruction strip along the drainage ditch with a width of min. 3m and an insulating green belt by the road of min. 5 m wide with admission to technical infrastructure.
- the location of buildings should be agreed with the relevant military authorities,

It is allowed to locate:
- industrial, warehouse and storage facilities, along with the social and office part for business purposes, along with the necessary technical infrastructure devices,
- service facilities related to wholesale trade with a sales area not exceeding 1000 m2,
- technical equipment related to services and production (boiler rooms, transformer stations, temporary tanks for domestic sewage or local sewage treatment plants),
- maneuvering yards and parking lots on the investor's own premises in the amount appropriate to
business activity,

It is allowed to: divide the area into plots of land with an area of ​​not less than 1000 m2, with
ensuring proper access to each plot.
It is not allowed to: locate high-rise buildings as defined by the construction law.

Feel free to contact me for more details - +48 577 277 999 - Jacek Kasprzak

WRE Real Estate
ul. Piłsudskiego 91A
50-019 Wroclaw
NIP: 897 18 63 216

Attention! The offers presented on the website do not constitute a commercial offer within the meaning of Art. 66 of the Civil Code.

Numer oferty

5991561
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.